Swięta 2016 - www.izydor-radlin.katowice.opoka.org.pl

Przejdź do treści

Swięta 2016

Wydarzenia > Święta
NARODZIŁ SIĘ JEZUS CHRYSTUS
BĄDŹMY WESELI!


PASTERKA
OCZEKIWANIE NA NARODZINY
 PANA JEZUSA

                                                       
                                                                   zdjęcia: Kazimierz Sosna
 21 - 26 marca 
WIELKI TYDZIEŃ

Wielki Tydzień - czas bezpośrednio poprzedzający Święta Wielkanocne - wykształcał się w liturgii stopniowo.
Początkowo sam post przed Wielkanocą trwał zaledwie 3 dni. Z czasem wprowadzono okres 40-dniowego postu - i wyróżniono Wielki Tydzień.
Na treść wydarzeń Wielkiego Tygodnia składają się:
- triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy w Niedzielę Palmową,
- ostatnie dyskusje Chrystusa z Sanhedrynem w świątyni,
- przepowiednie Chrystusa o zburzeniu Jerozolimy i o końcu świata,
- Ostatnia Wieczerza,
- Męka Pańska,
- chwalebne Zmartwychwstanie. 
Obrzędy liturgiczne tych dni są tak wkomponowane, aby ułatwić odtworzenie tych wypadków,
bezpośrednio związanych z tajemnicą odkupienia rodzaju ludzkiego, pobudzić do refleksji i wielkiej wdzięczności, doprowadzić do pojednania się w sakramencie Pokuty, odnowić w Kościele pierwotną
gorliwość w służbie Bożej.
Wielki Tydzień ma tak wysoką rangę w liturgii Kościoła, że nie dopuszcza nawet uroczystości. Gdyby zaś takie wypadły, odkłada się je na czas po Wielkanocy i jej oktawie (np. uroczystość Zwiastowania).
20 marca
NIEDZIELA  PALMOWA

Wielki Tydzień otwiera Niedziela Palmowa. Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm. Liturgia bowiem wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego Mękę i Śmierć na Krzyżu.
Witające go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: "Hosanna Synowi Dawidowemu".
O uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy piszą wszyscy czterej Ewangeliści. Samo to świadczy, jak wielką rangę  przywiązują do tego wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa.
Od kiedy w  XI w. pojawił się zwyczaj święcenia palm. wierni przechowują je przez cały rok, aby w następnym roku mogły zostać spalone na popiół, którym są posypywane nasze głowy w Środę Popielcową.
Palmy w Polsce zastępują często gałązki wierzbowe z baziami. Po ich poświęceniu zatyka się je za krzyże i obrazy, by strzegły domu od nieszczęść i zapewniały błogosławieństwo Boże. Wtykano także palmy na pola, aby Pan Bóg strzegł zasiewów i plonów przed gradem, suszą i nadmiernym deszczem.


Od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy włącznie Pan Jezus dzień spędzał w Jerozolimie
 i nauczał w świątyni, a na noc udawał się do odległej o ok. 3 km Betanii, aby tam przenocować.
Zapewne gościny Jemu i Jego uczniom udzielał Łazarz w swoim domu - z wdzięczności za niedawne wskrzeszenie go z grobu.
21 marca
WIELKI  PONIEDZIAŁEK
W Wielki Poniedziałek w drodze do Jerozolimy Chrystus uczynił uschłym figowe drzewo za to, że nie znalazł na nim owocu, a tylko same liście (Mt 21, 18-19; Mk 11, 12-14). Kiedy wszedł na plac świątyni i zobaczył tam kupców z towarami i bydłem, wypędził ich stamtąd (Mt 21, 12-13; Mk 11, 15-19; Łk 19, 45-48).
22 marca
WIELKI  WTOREK
W Wielki Wtorek Pan Jezus prowadził najgwałtowniejsze polemiki ze starszyzną żydowską, które zakończył wielokrotnym "biada", rzuconym na swoich zatwardziałych wrogów (Mt 21, 20 - 23, 39; Mk 11, 27-32. 41; Łk 20, 9 - 21, 1).
W wielkiej też mowie eschatologicznej zapowiada całkowite zniszczenie Jerozolimy oraz koniec świata, jaki zamknie dzieje ludzkości (Mt 24, 1-41; Mk 13, 1-33; Łk 21, 5-34).
Zapowie także powtórne swoje przyjście na ziemię w chwale (Mt 25,31-46).
W przypowieści o roztropnym słudze, o mądrych i głupich pannach i o talentach będzie nawoływał do czujności (Mt 24, 42-55.
30; Mk 13, 33-37; Łk 21, 34-36).

23 marca
WIELKA  ŚRODA
Wielka Środa ma bezpośredni już kontakt z wydarzeniami Wielkiego Czwartku i Piątku. Sanhedryn na tajnej naradzie postanawia za wszelką cenę zgładzić Jezusa. Judasz ofiaruje Wielkiej Radzie Żydowskiej swoją pomoc za srebrniki, przyrzekając śledzić Chrystusa, a gdy będzie sam - zawiadomi o tym Sanhedryn (Mt 26, 1-16; Mk 14, 1-11; Łk 22, 1-6), aby Go można było pojmać.


24 - 26 marca
ŚWIĘTE  TRIDUUM  PASCHALNE 

Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego obejmuje:
liturgię Mszy Wieczerzy Pańskiej, sprawowaną wieczorem w Wielki Czwartek,
wielkopiątkową liturgię Męki Pańskiej
oraz najbardziej uroczystą i najpiękniejszą ze wszystkich liturgii Kościoła - Wigilię Paschalną sprawowaną po zapadnięciu zmroku w Wielką Sobotę - w Wielką Noc.
Triduum kończy się wieczorem w Niedzielę Zmartwychwstania.
24 marca
WIELKI CZWARTEK

W Wielki Czwartek czcimy pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu i sakramentu kapłaństwa.
Msza św. odprawiana w tym dniu jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy, jaką Chrystus spożył z uczniami w przeddzień męki. Po Mszy św. przenosi się Najświętszy Sakrament do specjalnie przygotowanej kaplicy, zwanej ciemnicą. Tabernakulum jest opróżnione i otwarte, gaśnie wieczna lampka, a ołtarz, przy którym jeszcze przed chwilą sprawowano Najświętszą Ofiarę, stoi obnażony i pusty.
Wieczorem w Wielki Czwartek i przez Wielki Piątek do wieczornego nabożeństwa wierni przybywają do ciemnicy dla adoracji modlitewnej.
Informacje podane z:
Skarbiec modlitw i pieśni”25 marca
WIELKI PIĄTEK
Wielki Piątek jest dniem żałoby, ale jest także dniem nadziei, przygotowuje bowiem zmartwychwstanie.
W tym dniu nie sprawuje się Eucharystii. W kościołach trwa spowiedź, adoruje się Pana Jezusa w ciemnicy, odbywają się nabożeństwa Drogi Krzyżowej.

 Późnym popołudniem rozpoczynają się najważniejsze obrzędy tego dnia - Liturgia Męki Pańskiej.
Całe nabożeństwo obejmuje trzy części:
1. Liturgia Słowa – Ministranci i kapłani wychodzą w ciszy do ołtarza. Nie poprzedza ich dzwonek, nie śpiewa się żadnej pieśni. Przed ołtarzem kapłan pada na twarz. Wszyscy obecni w Kościele klękają. W tej części słuchamy fragmentów Pisma świętego, które wprowadzają nas w tajemnicę śmierci Chrystusa oraz rozważamy opis męki Pańskiej według Ewangelii św. Jana. Liturgię Słowa kończy uroczysta modlitwa wiernych.
2. Adoracja Krzyża - Krzyż to znak naszego Zbawiciela, przypomina Jego mękę i jest symbolem naszej wiary chrześcijańskiej. Od dwóch tygodni wszystkie krzyże w kościołach były zasłonięte. W Wielki Piątek ukazuje się je ponownie wiernym. Kapłan odsłania krzyż, śpiewając: „Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, a wszyscy odpowiadając: „Pójdźmy z pokłonem” padają na kolana, wielbiąc Zbawiciela.
W tym dniu oddajemy publicznie cześć Krzyżowi, za co każdy z wiernych może uzyskać odpust zupełny. Przychodzi czas, aby ucałować krzyż Jezusa. Śpiewa się przy tym jedną z najbardziej przejmujących pieśni – „Ludu mój ludu”.
3. Komunia święta - Nie ma przeistoczenia. Rozdaje się Ciało Chrystusa, konsekrowane poprzedniego dnia. Po zakończeniu adoracji Krzyża kapłan przenosi Najświętszy Sakrament z „ciemnicy” i po odmówieniu Modlitwy Pańskiej rozdaje wiernym Komunię św.
Wielkopiątkową liturgię kończy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy, zwanej Bożym Grobem. Monstrancja jest przykryta białym welonem na pamiątkę całunu, którym spowito doczesne szczątki Jezusa.


 Tego wieczora i przez cały następny dzień trwa adoracja. Wielu wiernych przychodzi także ucałować krzyż.Tego wieczora i przez cały następny dzień trwa adoracja. Wielu wiernych przychodzi także ucałować krzyż.
26 marca
WIELKA  SOBOTA
Wielka Sobota – według tradycji jest to dzień bez Eucharystii, dzień milczenia i postu z powodu śmierci Pana.

W tym dniu tradycyjnie święci się też pokarm, który wierni przynieśli do kościoła w pięknie udekorowanych koszyczkach.

Dopiero wieczorem wierni gromadzą się na liturgii Wigilii Paschalnej.
W Wielką Noc z soboty na niedzielę - w Wigilię Wielkanocną – oczekujemy zmartwychwstania Chrystusa.
Liturgia Wigilii Wielkanocnej składa się z czterech części:
1. Liturgia światłaRozpoczyna się przed kościołem. Do rozpalonego ogniska podchodzą kapłani i służba liturgiczna. Tu następuje poświęcenie ognia, a potem prowadzący kreśli na paschale znak krzyża, litery Alfa i Omega oraz na polach między ramionami krzyża cyfry bieżącego roku, umieszcza też pięć symbolicznych gwoździ w formie krzyża. Bo „Chrystus wczoraj i dziś, Początek i Koniec, Alfa i Omega. Do niego należy czas i wieczność. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków”.
Z zapalonym paschałem procesja wchodzi do nieoświetlonego kościoła. Światło paschału uświadamia nam, że Chrystus zmartwychwstały jest światłością dla wszystkich ludzi, światłością, która rozświetla ciemności świata. Bo przecież nie musimy się już bać największego wroga, śmierci, skoro On ją pokonał. „Światło Chrystusa” - śpiewa kapłan, a wierni odpowiadają: „Bogu niech będą dzięki!” i wszyscy zapalają od paschału świece. W kościele robi się jeszcze jaśniej. Mrok jest już przezwyciężony. A gdy kapłan po dojściu do ołtarza trzeci raz pokazuje światło Chrystusa, zapalają się wszystkie światła.
2, Liturgia Słowa – wprowadza wiernych w głębsze rozumienie tajemnicy tej Świętej Nocy. Czytania przywołują wielkie momenty dziejów zbawienia. Liturgia Słowa jest wyjątkowo rozbudowana. Może się składać na nią aż dziewięć czytań, które pokazują całą historię Zbawienia: od początku świata, poprzez wyprowadzenie narodu wybranego z Egiptu, aż do czasu, gdy Jednorodzony Boży Syn stał się Barankiem, by zbawić grzechy świata, a zabity trzeciego dnia powstał z martwych.
Podczas słów „Chwała na wysokości” biją dzwony kościelne i rozlega się radosne „Alleluja”.
3, Liturgia chrzcielna – nawiązuje do udzielanego niegdyś w tę Noc chrztu. Dziś, po błogosławieństwie wody, najczęściej odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne i modlimy się za tych, którzy przyjmują ten sakrament. Z zapalonymi świecami w ręku wierni wyrzekają się grzechu, wszystkiego, co prowadzi do zła, i szatana, głównego sprawcy grzechu, a następnie wyznają wiarę w Ojca, Syna i Ducha Świętego, Kościół, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne.
Następnie kapłan kropi zebranych nowo poświęconą wodą przypominając im przyjęty chrzest.

4. Liturgia Eucharystyczna jest punktem kulminacyjnym Wigilii. Nie tylko wspominamy wydarzenia przeszłe, wypełnienie wszystkiego w Chrystusie, ale sprawując Eucharystię uobecniamy śmierć i zmartwychwstanie Pana. Przystępując do Komunii świętej przyjmujemy Ciało Pańskie.   
27 marca
 NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

REZUREKCJA
godz. 6:30
Alleluja! Chrystus Zmartwychwstał!

Uroczyste ogłoszenie zmartwychwstania Chrystusa nastąpiło podczas procesji rezurekcyjnej, która w naszym kościele rozpoczęła się o godz. 6:30 .
Na czele procesji niesiono figurę Zmartwychwstałego i krzyż przepasany czerwoną stułą, a za nimi podążały poczty sztandarowe, służba liturgiczna, kapłan z Przenajświętszym Sakramentem oraz wierni uczestniczący w uroczystym obrzędzie.

Wróć do spisu treści