Rada 2016 - www.izydor-radlin.katowice.opoka.org.pl

Przejdź do treści

Rada 2016

Grupy parafialne > Rada Parafialna
PROTOKÓŁ Z OBRAD
RADY DUSZPASTERSKIEJ i ZESPOŁU SYNODALNEGO
z dnia 11 lutego 2016
1. Powitanie zebranych, odmówienie modlitwy.
2. Przytoczenie treści poprzedniego protokołu:
1) Realizacja w 2015 założeń inwestycyjno – remontowych.
2) Rozliczenie realizacji pozostałych zadań.
3. Informacja o wydarzeniach organizowanych dla wspólnoty w 2015 roku.
4. Rozliczenie zaleceń z ostatniej wizytacji kanonicznej.
5 Zadania do wykonania w 2016 roku.
6. Informacja na temat wizytacji kanonicznej.
7. Propozycje członków Rady.
8. Sprawy różne.

Przebieg obrad:
Ad. 1 Ksiądz proboszcz Jan Sopot powitał zebranych i zaprosił do wspólnego odmówienia modlitwy, po czym członkowie Rady rozpoczęli obrady.

Ad. 2 Ks. proboszcz przypomniał zapisy z ostatniego protokołu dotyczące założeń inwestycyjno - remontowych i organizacji uroczystości jubileuszowych.
1) w 2015 roku zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjno – remontowe:
- wymieniony został piec c.o. i jego podzespoły
- w kościele zainstalowano ogrzewanie podłogowe
- zostało pomalowane wnętrze kościoła i główna ściana zewnętrzna
- pomalowano zewnętrzne ramy wielkich witraży
Całkowity koszt tych inwestycji wyniósł 85 000 zł.
- na przełomie stycznia i lutego dostarczono ostatnie Stacje nowej Drogi Krzyżowej (20 lutego nastąpiło poświęcenie nowych Stacji Drogi Krzyżowej)
- zakończono malowanie dachu kościoła – prace wykonano w ramach gwarancji.
2) Zostały wykonane wszystkie zadania związane z uczczeniem 25 lecia powstania Parafii, 20 lecia poświęcenia Kościoła, 110 lecia naszej Szkoły, 25 lecia kapłaństwa ks. proboszcza:
- w dniach od 14 do 21 czerwca odbyły się Misje Parafialne (w tym czasie znacząco zwiększyła się ilość rozdanych Komunii Świętych).
- od stycznia, każdego 15 dnia miesiąca (ze względu na odpust przypadający 15 maja) przed Mszą Św. prowadzone były modlitwy do św. Izydora.
- 16 maja odprawiona została uroczysta Msza Św. z okazji 25 lecia kapłaństwa ks. proboszcza
- w sobotę 12 czerwca odbył się festyn rodzinny zorganizowany wspólnie ze szkołą
- w niedzielę 21 czerwca: o godz. 11:00 odprawiono uroczystą Mszę Św., po Mszy goście udali się na poczęstunek do szkoły. O godz. 15:00 rozpoczął się w kościele koncert pieśni religijnych w wykonaniu Jacka Kieroka

Ad.3 W 2015 roku zostały zorganizowane następujące wydarzenia:
- 11 stycznia nieszpory kolędowe na sali gimnastycznej w ZSP nr 5
- 23 stycznia Święto Babć i Dziadków (Msza Św., poczęstunek w szkole
- 11 lutego Światowy Dzień Chorych i Seniorów
- 12 czerwca festyn rodzinny zorganizowany wspólnie ze szkołą
- 21 czerwca koncert pieśni religijnych
- 18 czerwca spotkanie chorych i starszych parafian: Msza Św. z udzieleniem Sakramentu Chorych, a po niej spotkanie w Szkole.
- 4 grudnia Msza Św. w intencji Górników, a po niej spotkanie z poczęstunkiem i występami dzieci w szkole.
- 6 grudnia Festyn ze św. Mikołajem na placu kościelnym

Ad.4 Podczas ostatniej wizytacji kanonicznej w 2008 roku wydane zostały następujące zalecenia:
1) Powołanie szafarzy – zrealizowane.
2) Szafarze powinni przynosić chorym Przenajświętszy Sakrament– zrealizowane.
3) Wzbogacić oprawę Mszy Świętych – zrealizowane.
4) Uaktywnienie grup parafialnych – zrealizowano w następującym zakresie:
- grupa ministrantów liczy 32 chłopców,
- grupa Dzieci Maryi liczy 36 dziewczynek (mają animatorkę)
- Młodzież Oazowa liczy max 15 osób – nie ma animatora.
- powstało 16 Róż Różańcowych, ale nie ma chętnych do uzupełnienia ich składu.
5) Zachęcenie dzieci do wyjazdów na rekolekcje – jeżdżą Dzieci Maryi.

Ad.5 W 2016 roku należy wykonać:
1) Remont ogrodzenia cmentarnego.
2) Wymiana instalacji wodnej na probostwie.
3) Wymianę kilku donic na kwiaty.

Ad.6 W dniach 11 i 13 marca (piątek i niedzielę) ks. Biskup. Adam Wodarczyk przeprowadzi w naszej parafii Wizytację Kanoniczną. W piątek Ks. Biskup o godz. 12:30 spotka się z dyrekcją, gronem pedagogicznym, wszystkimi pracownikami szkoły i przedstawicielami dzieci szkolnych. O godz. 13:15 rozpocznie się spotkanie z Seniorem Parafii. O godz. 14:00 nastąpi objazd parafii z nawiedzeniem Kapliczek Św. Urbana Papieża i Matki Bożej Pszowskiej oraz Cmentarza. O godz. 14:30 rozpocznie się spotkanie z Grupami Dorosłych: Radą Parafialną i Synodalną, Różami Różańcowymi, Rodzinami Szensztackimi, Czcicielami Najdroższej Krwi Pana Jezusa i Seniorami - zakończone Koronką do Miłosierdzia Bożego. O godz. 15:15 zaplanowano spotkanie z Ministrantami, Dziećmi Maryi i wszystkimi dziećmi naszej parafii. O godz. 16.50 nastąpi Liturgiczne powitanie Ks. Bpa w Kościele. O godz. 17:00 rozpocznie się Msza Św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania. O godz. 18:15 na spotkanie zaproszona jest młodzież parafii, młodzież Oazowa i Domowy Kościół.
W niedzielę na Mszy Św. o godz. 9:00 zostaną odnowione przyrzeczenia małżeńskie. O godz. 11:00 będą błogosławione dzieci i młodzież.

Ad.7 Członkowie Rady zgłosili następujące sprawy:
1) Józef Kowalski wystąpił z propozycją, aby po ostatniej niedzielnej Mszy Św. były błogosławione dzieci.
2) Zaproponował również, żeby ministranci podawali znak pokoju nie wzdłuż pierwszej ławki, ale przechodzili głównym gankiem.
3) Zgłosił także potrzebę zakrycia kratą korytek (odprowadzających wodę) usytuowanych przy wyjeździe z parkingu. Zaoferował przekazanie na ten cel prętów i drutu do wykonania kratek.
4) Alojzy Magiera zaproponował zaplanowanie kroków zmierzających do wykonania chodnika – poczynając od brzegu parkingu w stronę posesji państwa Kopiec, tak, aby ludzie mogli bezpiecznie przejść pasami na drugą stronę drogi. W dalszej przyszłości można by poprowadzić chodnik jeszcze kilkadziesiąt metrów dalej, aż do bocznej ulicy Chrobrego – tam rysuje się możliwość zorganizowania (w dalszym czasie) miejsc postojowych dla samochodów. Miasto już niebawem ma zakończyć sprawę uzyskania własności nad terenem położonym przy tej odnodze ul. Chrobrego, a Rada Dzielnicy popiera plan wykonania tam miejsc postojowych.
5) Łucja Siekaniec zaproponowała, żeby szafarze wychodzili z Przenajświętszym Sakramentem dopiero, kiedy z parkingu odjadą samochody.
6) Natalia Sobeczko zapytała o możliwość odprawiania w niedzielę popołudniowej Mszy Świętej.
Ks. proboszcz wyjaśnił, że Rada Duszpasterska podczas Wizytacji Kanonicznej w 2008 roku nie czuła takiej potrzeby, więc ks. biskup nie zalecił reorganizacji odprawiania Eucharystii. Jeżeli taka potrzeba będzie podtrzymywana, to zmiana będzie możliwa do
wprowadzenia dopiero w następnym roku.
6) Zofia Mrozek przekazała prośbę jednej z parafianek, aby w niedzielę przed pierwszą Mszą Świętą śpiewać Godzinki.
Ks. proboszcz zauważył związany z tą propozycją problem organizacyjny – musiałyby się śpiewy rozpocząć o godz. 6:30 i musiałaby być osoba prowadząca je.
7) Bożena Górnicz zaproponowała zgromadzenia świec i udostępnienia ich w czasie uroczystości Wielkiej Soboty tym parafianom, którzy nie przyniosą do kościoła swoich świec.
Ks. proboszcz stwierdził, że należy odpowiednio wcześniej przypomnieć o tym kościelnemu.

Ad.8 1) Ks. proboszcz wystąpił do Rady Dzielnicy z propozycją sfinansowania przez Miasto podświetlenia kościoła. Rada Dzielnicy zaakceptowała propozycję i ujęła to zadanie w swoich planach finansowych na ten rok.
2) Ks. proboszcz poinformował członków Rady, że parafia ma problemy z zapewnieniem oprawy muzycznej Mszy Św. - przez ostatni tydzień nie było organistów i ludzie musieli sami śpiewać. Sytuacja wynika z faktu, że organista Bartek dostał pracę
i jego możliwości grania zostały bardzo ograniczone, a organista Łukasz już do tej pory - ze względu na wielodniowe wyjazdy służbowe- grał tylko z „doskoku”.
3) Ks. proboszcz poinformował zebranych, że w dniach 28.02. - 1.03. odbędą się Rekolekcje Parafialne.
4) Ks. proboszcz poinformował, że ponad 30 rodzin z naszej parafii wyraziło chęć goszczenia pielgrzymów, którzy przybędą na Światowe Dni Młodzieży.
5) Ks. proboszcz poinformował, że w kotłowni kładzione są kafelki.
6) Łucja Siekaniec zaproponowała, że na wiosnę posadzi z mężem bratki w przykościelnych donicach.
Na zakończenie ks. proboszcz stwierdził, że wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kościoła są bardzo wysokie: zakup opału, opłaty za prąd, wodę, ścieki, ale Parafianie są na tyle hojni, że nie mamy żadnych długów. Dodatkowo Parafianki sprzątają kościół, a grupa mężczyzn, prawdziwych „złotych rączek” udziela się na każde zawołanie. Także liczni sponsorzy umożliwiają realizację zadań uświetniających wystrój naszego kościoła.

Na tym obrady zakończono - spotkanie zakończono wspólną modlitwą.

Protokołowała :                                                                                                    Protokół zatwierdził:
Bożena Górnicz                                                                                                    ks. proboszcz Jan Sopot

Wróć do spisu treści